Husorden

HUSORDEN FOR

EF NDR. FRIHAVNSGADE 24/PETERSBORGVEJ 6

AFFALD:

Affald må ikke henkastes i gården eller andre steder, men skal anbringes i affaldscontainerne. Affald, der smides i affaldsskakten, skal være indpakket i forsvarligt lukkede poser eller lignende, og affaldet må ikke have et sådant omfang, at det er nødvendigt at presse/trykke det ned i skakten, da denne derved risikerer at blive tilstoppet.

Hvis håndtaget til affaldsskakten mistes, kan foreningen sørge for anskaffelse af et nyt mod betaling af 200 kr.

CYKLER:

Cykler skal stilles, så de ikke spærrer for passage, døre eller lignende.

EMHÆTTER:

Ejendommen har centraludsugning.

Emhætter tilsluttet centraludsugningen må ikke være forsynet med motor.

Emhætter tilsluttet centraludsugningen skal være forsynet med spjæld, som lukkes, når komfur ikke er i brug, for at begrænse anvendelse af udeluft med deraf følgende varmetab.

GRILL:

Det er ikke tilladt at grille på svalegange og altaner på grund af røggenerne for andre beboere.

Det er muligt at grille på foreningens fællesarealer i haven og på tagterrassen.

HUSDYR:

Beboere med husdyr må tilsikre, at disse ikke er til gene for andre beboere, f.eks. ved støj eller tilsmudsning af trapper og svalegange.

Berettigede klager kan medføre krav om, at man skiller sig af med dyrene eller fraflytter lejligheden.

Hunde må ikke luftes i ejendommens gård.

Eventuel anskaffelse af hund skal forelægges bestyrelsen.

KÆLDER-/LOFTSRUM:

Til hver beboelseslejlighed hører et lukket rum (lås sørger man selv for). Rummene findes på loftet i Ndr. Frihavnsgade 24 og i stuen på Petersborgvej 6.

Opmagasinerede ting i rummene må ikke rage ud over gangarealet eller tilstødende rum. Der må ikke henstilles ting uden for rummene. Disse vil blive fjernet uden ansvar.

OPSLAGSTAVLE:

Opslagstavler i opgangen er beregnet til meddelelser fra bestyrelsen og de øvrigt beboere.

Meddelelser, der sættes op, skal være forsynet med afsender. I modsat fald fjernes de.

SANITÆRE INSTALLATIONER:

For at undgå tilstopning af faldstammer må der kun benyttes toiletpapir i wc, og der må ikke foretages udskylning af papirbleer o.l. i wc-kummen,

Defekter på vandinstallationer skal udbedres omgående.

SKADEVOLDELSE:

Beboerne er ansvarlige for eventuelle skader på ejendommen forvoldt af personer tilhørende husstanden eller til denne gæstende personer.

STØJ:

Musikudøvelse i erhvervsøjemed må kun finde sted med bestyrelsens skriftlige samtykke. Anden musikudøvelse samt støjende underholdning må kun finde sted, så det ikke er til væsentlig gene for de omkringboende.

Beboerne har pligt til at sørge for, at deres gæster ikke udviser støjende adfærd til gene for de øvrige beboere. Fester, der forventes at medføre støjgener, skal annonceres på opslagstavlen mindst 24 timer i forvejen. Under alle omstændigheder bør der ikke spilles høj musik efter klokken 22 på hverdage og efter midnat i weekender.

Støjende adfærd på trapper, svalegange og altaner må ikke finde sted.

Brug af boremaskine og andet støjende værktøj som f.eks. hammer må ikke finde sted mellem kl. 20 og kl. 08.

Vaskemaskiner o.l. skal installeres, så de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere.

SVALEGANGE:

Det er beboernes ansvar at holde orden på svalegangene. Der skal til enhver tid være fri passage fra hver enkelt lejlighed til trappeopgangen.

TRAPPERENGØRING:

Ugentlig trapperengøring foretages af foreningen.

Er en beboer eller dennes husstand skyld i ekstraordinær tilsmudsning af trappen, påhviler det vedkommende at foretage den nødvendige rengøring.

TRAPPEOPGANG:

Den opsatte trådkurv i opgangen er kun beregnet til uønskede aviser eller reklamer. Den er ikke beregnet til affald.

VILDE KATTE:

Det er ikke tilladt at fodre vilde katte eller fugle på ejendommens arealer, da det kan trække rotter til.

VINDUER:

Vinduer i trappeopgang samt på loftet skal holdes lukket i regn-, sne-, frost- og stormvejr.

TIL- OG FRAFLYTNING AF LEJLIGHED:

Ved salg af lejlighed har ejeren pligt til at underrette køber om denne husorden – specielt vedrørende husdyr.

Lejes lejligheden ud, har ejeren pligt til at underrette lejeren om denne husorden. Desuden skal bestyrelsen have kontaktinformation på ejerens nye adresse.

Ved indflytning betaler nye beboere 100 kr. til foreningen, der sørger for udskiftning af navneskilt ved dørtelefonen og på postkassen. Hvis navneskiltet skal udskiftes efterfølgende skal det ordnes af foreningen på tilsvarende vis.