Storskraldsordning

EF har fået en kvartalsvis storskraldsordning.

Som et nyt tiltag så får du muligheden for at aflevere dit storskrald i gården, få dage inden dato for afhentning. Der står meget affald rundt omkring i kælderen og på loftet, som nu er muligt at få ryddet af vejen.

Det bliver faste dage i år 2021 og der er foreslået følgende årlige setup:

 • Den sidste fredag i februar (26. februar)
 • Den sidste fredag i maj (28. maj)
 • Den sidste fredag i august (27. august)
 • Den sidste fredag i december (31. december)

Mvh. Bestyrelsen

Ny vicevært

Vi har per 7/1-2021 indgået aftale med ny Vicevært – Akrobaterne.

Vi håber med skiftet at kunne få bedre service end hidtil. Akrobaterne har eksempelvis telefontid for beboere. Mere om dette under Kontakt.

Opslagene i opgangene som henviser til vores forhenværende vicevært, vil snartligt blive opdateret.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen

Loppemarked i EF

Der afholdes loppemarked i Ejerforeningen på Søndag d. 6/9 kl. 9-17 på pladsen foran Petersborgvej 6.

Man er velkommen til at deltage med egne stativer, borde og stole osv. Vi regner med at have ca. 10 standpladser i alt.

Grundet COVID-19 skal vi holde 1m afstand mellem standene og der bør medbringes håndsprit om muligt. Såfremt der er et par stykker der medbringer er det tilstrækkeligt.

Bemærk at der skal være ryddet op senest kl. 18.

Kontakt Jess (PBV6 3-4) eller Karen (3-3) hvis der er spørgsmål på dagen.

Vi ses!

Opdatering fra bestyrelsen

Kære beboere i Ejerforening Nordre Frihavnsgade 24/Petersborgvej 6.

Vi ønsker jer alle et godt nytår!

Vi arbejder på at få udbedret flere forhold i Ejerforeningen, og kommer her med lidt praktisk info på aktuelle indsatser.

PARKERING OG AFFALD I GÅRDEN

Grundet, at vedtægterne ikke er vedligeholdt i mange år, er der pt uklarhed af fordelingen af p-pladser i gården. Vi anmoder de af jer, der parkerer i gården, om kun at parkere inden for de afmærkede parkeringsbåse, og selvfølgelig at respektere Brugsens åbningstider, så der kan blive leveret varer uden problemer. Desuden arbejder vi på en løsning, sammen med Brugsen, så vi begge kan benytte gården fremadrettet.

Da vores nuværende affaldsopmagasinering, inde under bygningen, ikke er lovlig, grundet brandfare, er vi i gang med at lovliggøre en ny placering af skraldet i gården.

PORTEN

Vi får snart en port op i gården, og dette vil forhåbentligt afhjælpe problemer med skraldere og at holde uvedkommende fra at benytte vores gård. I vil høre mere om dette.

Mvh. Bestyrelsen

Ulæste reklamer og aviser

Kære beboere

Hvis du heller ikke får læst de mange reklamer og aviser, der bliver omdelt, så husk at de kan frameldes.

Brugte reklamer og aviser kan smides ud i kurven i opgangen.
For andet affald gør vi opmærksom på vores mange sorteringsmuligheder i vores gård ved Petersborgvej 6.
Her kan der sorteres i bl.a. normal dagrenovation, bioaffald, pap, papir, metal, plast, elektronik og batterier.

De bedste sommerhilsner
Bestyrelsen

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes Torsdag, den 26. april 2018 kl. 17.30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Indkaldelsen er sendt til ejernes mail og for ejere uden registreret e-mail er indkaldelsen tilgået dem fysisk.

Bemærk at advokat Peter Schmitz, grundet langtidssygdom hos EF Administration, vil repræsentere Administrationen på generalforsamlingen. Administrator vil endvidere medbringe enkelte eksemplarer af regnskabet 2017.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning og forelæggelse af årsregnskab til godkendelse med påtegning af revisor.
 2. Fastsættelse af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 4. Valg af suppleanter.
 5. Valg af revisor.
 6. Forslag:
  • Midler afsat til port ved generalforsamlingen i 2017 overgår til nyt år uændret. Pga. kommunens planer om fælles gårdhave har projekt med porten været sat på pause.
   Projektet genoptages.
  • Midler afsat til undersøgelse af nyt skraldeskur ved generalforsamlingen i 2017
   overgår til nyt år uændret. Pga. kommunens planer om fælles gårdhave har projekt
   med nyt skraldeskur været sat på pause. Projektet genoptages.
  • Bestyrelsen ønsker, der afsættes penge til undersøgelse af de juridiske stilling omkring parkeringskælderen. Vi ønsker at få en vurdering af ejerforeningens stilling ift. de gunstige priser, der er beskrevet i foreningens vedtægter. Undersøgelsen skal gerne ende ud med parkeringspladserne til foreningen efter de fastsatte vedtægter eller alternativt tilretning af foreningens vedtægter. Foreslået niveau omkring 30.000 kr. til undersøgelse af juridisk situation.
  • Smårettelser til foreningens husorden.
 7. Eventuelt.

Adgang til lejligheder ifm. installation af nye dørtelefoner

Kære beboere

Der skal installeres nye dørtelefoner i opgangene. Både telefonanlægget på gaden og telefonerene i de enkelte lejligheder skal skiftes.

Det kræver derfor adgang til hver enkelt lejlighed:

 • For Petersborgvej 6: tirsdag d. 29. august
 • For Nordre Frihavnsgade 24: onsdag d. 30. august

Begge dage forventes arbejdet at vare fra kl. 7.30 til kl. 15.30.

Hvis du ikke har mulighed for at være hjemme i dette tidsrum, kan nøgle til lejligheden afleveres til bestyrelsesmedlem Mads Jespersen, Nordre Frihavnsgade. Nøglen skal være tydeligt markeret med adresse, etage og lejlighedsnummer

Hvis der ikke er adgang til lejligheden den omtalte dato, vil efterfølgende udbedring ske for lejlighedens regning.

Fra bestyrelsens side glæder vi os meget til de nye dørtelefoner, så vi igen nemmere kan lukke gæster ind i vores opgange.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Oprydning ved opbevaringsrum på Petersborgvej 6

Bestyrelsen gør endnu en gang dem, der har opmagasineret ting og sager uden for eget depotrum opmærksomme på, at disse ting skal fjernes indenfor 30 dage fra dags dato.
Hvis ikke de er fjernet, vil bestyrelsen herefter se til, at de bliver fjernet.

I øvrigt minder bestyrelsen alle beboere om, at der ikke må opmagasineres ting uden for eget depotrum, samt at der på svalegange og trappeopgange skal være fri passage.
Bortskaffelse af ting fra disse områder er dyrt for foreningen og således en økonomisk udgift for hver enkel beboer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Gårdhave

Kære beboere

Bestyrelsen vil gerne informere om de forhold, der førte til, at ejerforeningen på generalforsamlingen i 2016 besluttede at være imod en fælles gårdhave:

 • Midtpunktet for gårdhaven er tiltænkt at være taget oven på SuperBrugsen. Vi er bekymrede for, hvad det vil betyde for tagets holdbarhed. Hvis taget går i stykker, vil det være vores ejerforenings ansvar at udbedre og betale for dette.
 • Løsningen med fælles gårdhave på et tag er uprøvet. Så kommunen vil ikke udtale sig om hverken holdbarhed af gårdhaven eller budget for gårdhavens løbende drift, som også skal finansieres af os. Økonomien er således meget usikker.
 • For lejlighederne på 1. sal vil der komme offentlig gårdhave lige op ad lejlighederne med de gener omkring indblik og risiko for indbrud det medfører. I hvert fald for Nordre Frihavnsgade, muligvis også for Petersborgvej.
 • Vores ejendomme er ikke indrettet særlig godt mht. adgang til gårdhaven, da man først skal ud på gaden og dernæst ind i gårdhaven gennem port. Det vil besværliggøre brug af gårdhaven.
 • Bekymring omkring øget larm fra gården. I dag fungerer gården som “megafon”, når der er aktivitet i gården. Vi er bekymrede for, at hvis al aktivitet flyttes op på taget på SuperBrugsen, så vil lydgenerne blive større.

Derudover har kommunen efterfølgende gjort opmærksom på, at de forlanger, at taget på SuperBrugsen udskiftes, inden en eventuel gårdhave kan etableres. Det er en udgift, som vores ejerforening skal betale alene. Kommunen skønner udgiften til over 3 mio. kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen